Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

List Dziekana Wydziału Filozoficznego UPJPII do szkół średnich w Polsce

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

 

Przed nami kolejny rok szkolny i akademicki. W ciągu najbliższych miesięcy czeka nas wiele nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. Wiecie zapewne lepiej niż my, którzy szkołę średnią i okres studiów mamy już dawno za sobą, że stojąc na życiowym rozdrożu, trudno zdecydować się, zwłaszcza w tak młodym wieku, w którą stronę warto pójść. Jakie studia wybrać? Rekrutować na jeden czy więcej kierunków? Jaka perspektywa czeka po trzech lub pięciu latach? Czy stojący przede mną wybór będzie determinował moje dalsze życie zawodowe i osobiste, a jeśli tak, to w jakim stopniu?

Rozumiemy te pytania, ale tylko Wy możecie sobie na nie odpowiedzieć. My natomiast, jako Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie możemy Wam podczas tych wyborów, a także podczas dalszej nauki towarzyszyć, służąc radą i wsparciem. Nie możemy jednak podjąć tych decyzji za Was. Musicie rozeznać sami, co tak naprawdę chcecie robić, a do czego zachęca Was współczesny świat. Czy Wasze marzenia pokrywają się z prognozami dotyczącymi rynku pracy? Czy konformizm nie zabija Waszej indywidualności?

Być może niektórzy rozważają podjęcie studiów w zakresie filozofii. Czy jednak warto w dzisiejszych czasach uczyć się filozofii? Jaki użytek płynie z ukończenia studiów filozoficznych? Środowisko naukowe naszego Wydziału jest świadome powagi tych pytań, jednocześnie przekonując, iż filozofia pełniła i nadal pełni ogromną rolę w życiu społecznym. Już sam fakt, iż wszystkie nauki wywodzą się z filozofii i filozoficznego zaciekawienia światem jest wystarczającym powodem, by zastanowić się nad rolą filozofii w codziennym życiu. Poważni uczeni, jak I. Newton czy A. Einstein, których dorobku nikt dziś nie kwestionuje, dostrzegali potrzebę rozwijania twórczego namysłu nad światem, człowiekiem i Bogiem, a filozofia niejednokrotnie stanowiła inspirację dla ich pracy na polu nauk szczegółowych.

W dzisiejszych czasach filozofia nie straciła na znaczeniu, choć bywa deprecjonowana i uważana za niepraktyczną dziedzinę wiedzy. Jeśli jednak przyjąć, że filozofia uczy krytycznego myślenia, stawiania trudnych pytań oraz poszukiwania nieoczywistych odpowiedzi, wspierając się przy tym dorobkiem szeroko rozumianej humanistyki, nauk przyrodniczych i matematyki, to okazuje się, że może być ona praktyczna zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym. Studia filozoficzne kształtują ludzi mądrych, kreatywnych i samodzielnych w myśleniu. Rozwijają szereg tzw. kompetencji miękkich, jak umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, które odgrywają kluczową rolę niemal w każdym zawodzie, a także w życiu osobistym. Nikogo już nie dziwi, że wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów filozoficznych mają coraz większe znaczenie chociażby na rynku nowych technologii, gdzie nie sposób uciec od filozoficznych pytań dotyczących natury komputerów czy etyki maszyn autonomicznych.

Studenci Wydziału Filozoficznego UPJPII mają okazję włączyć się w bogatą tradycję filozoficznego namysłu nad otaczającą nas rzeczywistością. Naszym celem jest uprawianie filozofii w duchu wolności poszukiwań oraz respektowaniu najnowszych osiągnięć nauk. Uważamy, iż szczególnie cenna jest filozofia otwarta na prawdę, dobro i piękno, skłonna do krytycznego otwarcia na przekonania każdego człowieka i każdej kultury, nie stroniąca przy tym od dialogu ze światem współczesnym. Realizujemy w ten sposób wskazania naszego Patrona – Jana Pawła II – który był równocześnie jedną z tych osób, które odegrały kluczową rolę w powstaniu Wydziału przeszło czterdzieści lat temu.

Obecnie realizujemy cykl studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich na kierunku filozofia a także studia podyplomowe: Filozofia i etyka oraz Filozofia w biznesie. Dla kandydatów przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną oraz kilka specjalizacji do wyboru. W pracy ze studentami preferujemy relację mistrz – uczeń, która uwzględnia indywidualne zainteresowania i umiejętności młodego adepta filozofii. Takiej postawy nauczyli nas nasi mistrzowie, jak choćby ks. Józef Tischner czy ks. Michał Heller, którzy przez lata kształtowali specyfikę Wydziału Filozoficznego UPJPII jako ośrodka, w którym można swobodnie rozwijać refleksję otwartą na pytania płynące ze strony współczesności.

Nasz wysiłek jest regularnie doceniany. W najnowszym rankingu studiów, opublikowanym przez prestiżowy magazyn „Perspektywy”, Wydział Filozoficzny UPJPII zajął wysokie, 5. miejsce w Polsce. W klasyfikacji uwzględniono kategorię A w ocenie jednostek parametrycznych, a o pozycji w rankingu decydowały punkty przyznawane w dwunastu kategoriach. Warto podkreślić, że nasz Wydział zajął 1. miejsce aż w czterech z nich. Zostaliśmy wysoko ocenieni, ponieważ dysponujemy kompetentną, stale rozwijającą się kadrą naukową oraz zapewniamy indywidualne podejście do studentów. Potencjał naukowy i dydaktyczny Wydziału przekłada się z kolei na losy ekonomiczne naszych podopiecznych. Ranking pokazuje, że spośród absolwentów wydziałów filozoficznych w Polsce nasi wychowankowie najlepiej radzą sobie na rynku pracy.

Dokładamy starań, aby zapewnić naszym studentom jeszcze lepsze warunki rozwoju. Wzbogacamy ofertę dydaktyczną, dostosowując ją do wyzwań i potrzeb współczesnej kultury. Rozwijamy organizacje studenckie, dzięki którym młodzi filozofowie mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań filozoficznych. Wiemy, że pasję naukową należy pielęgnować od pierwszych lat studiów, dlatego specjalnie z myślą o studentach i doktorantach wydajemy aż dwa czasopisma naukowe („Racjonalia”, „Semina Scientiarum”), punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pragniemy, aby stanowiły one przestrzeń działalności twórczej; „miejsce”, w którym kolejne pokolenia filozofów będą mogły rozpoczynać swoją karierę naukową. Redakcję tych czasopism tworzą studenci i doktoranci naszego Wydziału.

Istotną rolę w życiu Wydziału Filozoficznego UPJPII pełnią także różne wydarzenia naukowe. Organizujemy zarówno seminaria wydziałowe, jak i konferencje o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Ponieważ w 2018 roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizuje w dniach 23–24 października br. Ogólnopolską Konferencję Naukową „100 – lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce”. Podczas Konferencji stawiać będziemy pytania o specyfikę i znaczenie polskiej filozofii chrześcijańskiej, rozwijającej się w cieniu bolesnych wydarzeń historyczno-politycznych minionego stulecia. Referaty wygłosi ok. 40 prelegentów, reprezentujących środowiska naukowe z całej Polski. Galeria zdjęć

Wydział Filozoficzny UPJPII bierze również udział w procesie umiędzynarodowienia polskiej nauki. Na przestrzeni ostatnich kilku lat podjęliśmy współpracę m.in. z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze oraz Instytutem Filozofii Edyty Stein w Granadzie. Przygotowaliśmy także nową specjalność na studiach uzupełniających magisterskich:Philosophy in English. Są to studia prowadzone w języku angielskim, przeznaczone zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców. Dla osób zainteresowanych poznawaniem innych kultur lub chcących szlifować języki obce przygotowaliśmy również bogatą ofertę wymian międzynarodowych z programu Erasmus.

W tym roku mamy dla Waszej szkoły szczególne zaproszenie do współpracy. Wydział Filozoficzny UPJPII od lat współpracuje ze szkołami wszystkich typów w całej Polsce. Organizujemy spotkania młodzieży z filozofią. Spotkania takie mogą odbywać się w szkole lub w budynku uczelni i są dla szkół bezpłatne. Spotkania mogą mieć formę wykładu, dyskusji lub warsztatów. Aktualna lista proponowanych tematów znajduje się na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego w dziale „Nauka”: „Współpraca ze szkołami”. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie, w miarę naszych możliwości organizacyjnych. Ponadto, corocznie w drugim semestrze organizujemy Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla Młodzieży, których podstawowa część odbywa się w internecie. Warsztaty są szansą na rozwój kompetencji i umiejętności filozoficznych ale także na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i samą filozofią. Warsztaty są tak skonstruowane, że aby wziąć w nich udział nie trzeba posiadać żadnej wiedzy z zakresu filozofii. Więcej informacji znajduje się na stronie: warsztaty.filozofia.upjp2.edu.pl. Do udziału w tych inicjatywach serdecznie zapraszamy.

 

Na koniec chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy jedynym w Polsce Uniwersytetem Papieskim, co nie oznacza, że mogą u nas studiować tylko katolicy. Jesteśmy otwarci na wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników filozofii niezależnie od światopoglądu czy wyznawanej religii. Jak zaznaczyliśmy na początku, nie chcemy Was przekonywać, że jesteście idealnymi kandydatami na studia filozoficzne. Pragniemy jedynie pomóc Wam w wyborze, przed którym stoicie, a który nie będzie podyktowany presją społeczną czy informacjami czerpanymi z niesprawdzonych źródeł. Pamiętajcie, że to Wy jesteście w tym wyborze najważniejsi.

Więcej informacji na temat działalności Wydziału Filozoficznego UPJPII znaleźć można na naszej stronie internetowej: http://wf.upjp2.edu.pl. Życząc wszystkim sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym, pragnę jednocześnie zaprosić Uczniów na studia filozoficzne. Wydział Filozoficzny UPJPII stoi otworem przed każdym, kto pragnie zakosztować intelektualnej przygody i niepowtarzalnej atmosfery studiowania w samym sercu Krakowa.

 

Ks dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019