Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia uzupełniające magisterskie – uzupełnij swoje wykształcenie

 

2-letnie Studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Filozoficznym UPJPII to propozycja zarówno dla osób, które uzyskały licencjat z filozofii, jak i dla tych, które ukończyły studia w dowolnej innej dyscyplinie. W odróżnieniu od I stopnia, są to studia specjalistyczne, koncentrują się na określonej specjalności – ścieżce rozwoju, jednak – nawet w ramach tych ścieżek – proces kształcenia (filozoficznego rozwoju) jest znacznie zindywidualizowany.

Historia powstawania specjalności wiąże się z tradycją Wydziału. Od początku prowadziliśmy badania w trzech zasadniczych obszarach: człowiek – Bóg – nauka. Znalazło to odzwierciedlenie w specjalnościach: Etyka Stosowana oraz Coaching i doradztwo filozoficzne (człowiek), Filozofia a chrześcijaństwo a świat współczesny (Bóg), Zagadnienia filozoficzne w nauce (nauka). Ponadto oferujemy filozofię systematyczną, która łączy te działy oraz specjalność w języku angielskim „Philosophy in English”, która jest pokłosiem jednego z naszych obecnych priorytetów – umiędzynarodowienia studiów i badań.

Studia uzupełniające magisterskie są bezpłatne i realizowane w trybie dziennym. Ułatwiamy łączenie ich z pracą lub drugim kierunkiem studiów – zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszym programem „filozofiapo30”.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra ze wskazaniem specjalności. W toku studiów student przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem promotora. Zakres tematyczny prac magisterskich realizowanych pod kierunkiem naszych samodzielnych pracowników naukowych jest spory, jeżeli już masz ciekawy pomysł badawczy, prawdopodobnie uda Ci się znaleźć promotora, który pomoże go zrealizować. Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filozoficznym UPJPII jest równoważny z tytułem licencjata kościelnego, jest to specjalny tytuł, który pozwala na pracę dydaktyczną w kościelnych instytucjach.

W procesie rekrutacji należy wybrać kierunek filozofia. Większość zajęć w pierwszym semestrze jest wspólna dla wszystkich specjalności, jest to czas by poznać uczelnię, wybrać promotora i ostatecznie wybrać specjalność. W grudniu oczekujemy deklaracji co do wyboru specjalności. Jeżeli jedną specjalność wybierze mniej niż 5 osób, nie zostanie ona uruchomiona, zaproponujemy wówczas inną. Osobno rekrutujemy się na specjalności w językach obcych czyli „Philosophy in English” oraz "Filozofia i Chrześcijastwo a świat współczesny".

 

1) Coaching i doradztwo filozoficzne (nowość!)

Specjalność ma dwa cele. Po pierwsze, umożliwi świadome i dogłębne poznanie siebie i podjęcie drogi rozwoju osobistego. Dzięki pracy np. z emocjami, zwiększeniu świadomości odnośnie komunikacji interpersonalnej czy poszerzeniu wiedzy w zakresie rozwiązywania konfliktów absolwent specjalności coaching rozwinie lub nabędzie te fundamentalne umiejętności. Po drugie, zapewni praktyczne poznanie nowoczesnego narzędzia jakim jest coaching. Absolwent będzie posiadał wiedzę i wymagane kompetencje do otwarcia własnej praktyki coachingowej i pracy z klientami. Będzie znał kodeks etyczny coacha oraz stosował w praktyce narzędzia, jakimi posługuje się współczesny coach. Ukończenie specjalności daje możliwość zdobycia popularnego i nowoczesnego zawodu, jakim jest profesjonalny coach.

 

2) Etyka stosowana

Etyka stosowana to studia, których celem jest podniesienie jakości myślenia moralnego i rozwiązywania problemów etycznych w praktyce. W toku studiów Studenci Specjalności Etyka Stosowana nabywają umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów etycznych, twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Posiądą również podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych oraz identyfikowania problemów współczesności, jak również nabędą umiejętności reagowania na te problemy. Wykładowcy specjalności kładą nacisk na stosowanie praktycznych umiejętności filozoficznych do współczesnych problemów etycznych.

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko rynku ale i całej szeroko rozumianej sfery życia publicznego, w której coraz częściej bardzo wyraźnie widoczna jest potrzeba obecności specjalistów od etyki. Studia są znakomitym przygotowaniem do nauczania etyki w szkołach a także do przeprowadzania konsultacji etycznych, bioetycznych i z zakresu etyk zawodowych.

www.facebook.com/sumetyka

podstawowe przedmioty: Bioetyka, Dydaktyka etyki, Etyka biznesu i CSR, Historia etyki 

 

3) Filozfia w nauce (nowość)

Wyzwania, jakie współczesnemu człowiekowi stawia gwałtowny rozwój nauki i techniki domagają się podjęcia odpowiedniego, krytycznego namysłu. „Filozofia w nauce” to oryginalna koncepcja refleksji nad nauką, wypracowana w naszym środowisku przez ks. prof. Michała Hellera i rozwijana przez jego współpracowników. Studia na niniejszej specjalności pozwolą zapoznać się ze szerokim spektrum problemów podejmowanych w tym nurcie: począwszy od zagadnień historii nauki, poprzez metodologię aż po filozofię przyrody. Studia te pozwolą również zapoznać się z interdyscyplinarnym podejściem do badań, wpisanym w niniejszą koncepcję. Kolejnym ważnym obszarem poruszanym w trakcie studiów są relacje nauka-wiara.

Studia kierowane są do wszystkich zainteresowanych filozoficzną refleksją nad nauką i techniką. Mogą być szczególnie pomocne dla osób zajmujących się działalnością naukową, albo dla studiujących równolegle na innych kierunkach – mogą oni rozwinąć swoje horyzonty intelektualne oraz znaleźć wartościowe inspiracje dla swych badań naukowych.

 

4) Filozofia Systematyczna

Studia filozoficzne drugiego stopnia o specjalności: filozofia systematyczna pogłębiają u absolwenta motywację do pozyskiwania i doskonalenia wiedzy o nurtujących problemach współczesnego życia człowieka i procesach historyczno-kulturowych zachodzących w świecie. Istotnym zadaniem studiów jest kształtowanie postawy otwartości na problemy komunikacji społecznej oraz umiejętności rozpoznawania ważnych aspektów procesów kulturowych.

W toku studiów absolwenci nabywają umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych. Uczą się krytycznego myślenia, dzięki czemu stają się aktywnymi i samodzielnymi uczestnikami życia publicznego. Mają szansę lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje relacje z innymi (rodzina, przyjaźń, praca). Absolwenci specjalności filozofia systematyczna posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu historii filozofii oraz kierunków i szkół filozoficznych aby mieć rozeznanie w dyscyplinie a zarazem, dzięki dużemu wyborowi unikalnych, autorskich wykładów monograficznych, mogą kształtować swoje zainteresowania. Indywidualny rys badaniom studenta nadaje zwłaszcza praca na seminarium dyplomowym, pod kierunkiem i opieką samodzielnego pracownika naukowego. W toku studiów absolwent nabędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach.

 Retoryka i sztuka argumentacji, Filozofia religii w XX wieku, Wybrane zagadnienia filozofii polskiej, dydaktyka filozofii

 

5) Philsophy in English (nowość)

Studia uzupełniające magisterskie prowadzone w całości w języku angielskim. Obok wykształcenia kluczowych umiejętności i kompetencji filozoficznych specjalność ta pozwoli poznać fachową filozoficzną terminologię w języku angielskim. Studenci poznają teksty filozoficzne, które są niedostępne w języku polskim. Studia mają charakter międzynarodowy. Specjalność polecamy osobom rozważającym karierę akademicką, studiowanie w języku angielskim pozwoli włączyć się w światowy obieg nauki, może również otworzyć drogę do studiów doktoranckich za granicą. Ponadto specjalność może być szczególnie użyteczna dla tłumaczy, którzy chcieliby specjalizować się w filozofii. Zachęcamy do podjęcia studiów nauczycieli języka angielskiego, pozwoli to rozszerzyć portfolio, bowiem specjalność ta jest znakomitą podstawą do nauczania filozofii i etyki w szkołach.

Bardziej rozbudowany opis, w języku angielskim, można znaleźć tutaj.

Wymagania dla kandydatów: ukończone studia licencjackie lub magisterskie na dowolnym kierunku, znajomość języka angielskiego.

podstawowe przedmioty: Rhetoric and art of argumentation, History of ethics, Contemporay debates in philosophy

 

6) Filozofia i Chrześcijaństwo a świat współczesny (nowość)

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie planuje od roku akademickiego 2019/2020 podjąć się realizacji międzynarodowego programu studiów, otwierając w ramach cyklu magisterskiego specjalność „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” (dwuletnie studia magisterskie dla osób z tytułem licencjata lub magistra). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać kompetencje w zakresie filozofii, podejmując przy tym problematykę współczesnej myśli chrześcijańskiej w relacji do filozofii, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz szeroko rozumianej humanistyki.
Oferta edukacyjna w ramach specjalności „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” jest adresowana przede wszystkim do obywateli nieposiadających obywatelstwa polskiego, a pochodzących głównie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i innych państw, stanowiących wcześniej integralną część Związku Radzieckiego. Program studiów prowadzonych w językach rosyjskim i polskim obejmuje nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również zajęcia, których celem będzie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i rosyjskim. Ponadto uwzględniono bogatą ofertę zajęć integracyjnych. Podjęcie studiów na kierunku filozofia o specjalności „Filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny” jest poprzedzone uczestnictwem w szkole letniej (w dniach 11.09–1.10.2019), w trakcie której przewidziano:
• zajęcia z języka polskiego i rosyjskiego: rozwijanie sprawności językowych, kompetencji gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych i fonologicznych; umiejętności redagowania i analizy tekstów;
• zajęcia integracyjno-kulturalne: integracja studentów polskich i zagranicznych, poznanie i doskonalenie znajomości historii, literatury i kultury polskiej, poznanie miasta i uczelni, przygotowanie praktyczne do studiowania w Polsce.

W ramach projektu zapewnione są środki na zakwaterowanie i utrzymanie studentów cudzoziemców na terenie Polski w okresie związanym bezpośrednio z przebiegiem cyklu kształcenia. Liczba miejsc jest ograniczona – przewidujemy otworzyć dwuletnie studia magisterskie dla 25 osób, z czego 20 miejsc przeznaczono dla kandydatów nie będących obywatelami Polski. Rekrutacja jest zaplanowana tylko dla r.a. 2019/2020.

Więcej informacji: tutaj  

 

Dodatkowo, uczelnia oferuje możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych – w ramach studium pedagogicznego.

Pasjonaci filozofii mogą znaczenie wykroczyć poza program studiów, dzięki uczestnictwu w licznych sekcjach koła naukowego, programach badawczych, działalności w czasopismach naukowych, udziałowi w konferencjach organizowanych przez Wydział, debatach filozoficznych oraz innych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i towarzyskich proponowanych z myślą o studentach WF UPJPII.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019