Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Przewód doktorski

Przewód doktorski jest procesem, którego celem jest nadanie tytułu naukowego doktora. Przewód regulowany jest osobnymi przepisami [link], co czyni go niezależnym od przepisów dotyczących studiów doktoranckich.

Przed wystąpieniem z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego należy złożyć komplet dokumentów [link] do Kierownika studiów doktoranckich w celu weryfikacji poprawności formalnej wniosku.

Do otwarcia przewodu konieczne jest opublikowanie pracy naukowej, o której wspomina Rozporządzenie MNiSW - najczęściej jest to artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie punktowanym przez MNiSW. Wyszukiwarka tych czasopism wskazująca liczbę punktów za dany rok (konieczne do wpisania we wniosku) dostępna jest pod adresem: http://www.czasopismapunktowane.pl/

 

Przewody doktorskie przewadzone przez Wydział Filozoficzny [link]

 

 

Procedura składania rozpraw doktorskich w ramach przewodów doktorskich.

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego UPJPII nr 4/II/2019 z 27.02.2019 r.

1. Doktorant przedstawia promotorowi tekst pracy doktorskiej w postaci pliku elektronicznego, w formacie uzgodnionym z promotorem (ODT, DOC, DOCX lub PDF – w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD wraz z wydrukowanymi i podpisanymi oświadczeniami A i B (załącznik nr1 i nr2).

2. Promotor posiadając ww. oświadczenia dopuszcza pracę do procedury antyplagiatowej, podpisując stosowną zgodę (załącznik nr3), którą przekazuje studentowi.

3. Doktorant składa tekst pracy doktorskiej na nośniku CD lub DVD w wersji dopuszczonej przez promotora do oficjalnej procedury 14 dni przed planowanym złożeniem rozprawy.

4. Do pliku pracy doktorant dołącza wydrukowane i podpisane Oświadczenia A i B oraz zgodę promotora na dopuszczenie pracy do procedury antyplagiatowej.

5. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym: plagiat.pl. Do każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństw.

6. Po analizie raportu promotor decyduje o dopuszczeniu pracy doktorskiej do dalszego etapu podpisując stosowną opinię antyplagiatową (załącznik nr4).

7. Doktorant po otrzymaniu od promotora opinii antyplagiatowej drukuje pracę.

8. Promotor przekazuje Dziekanowi rozprawę (3 egzemplarze) ze swoją pisemną opinią na temat rozprawy i pisemną opinią dot. raportu antyplagiatowego oraz z odpowiednim podaniem i załącznikiem nr 5 od doktoranta.

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019