Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Etyki


Badania naukowe katedry koncentrują się na poszukiwaniu podstaw antropologicznych etyki w celu jej ufundowania w określonych koncepcjach filozoficznych. Punktem wyjścia są teksty klasyków: w nurcie fenomenologicznej etyki wartości (M. Scheler, D. von Hildebrand, R. Spaemann) oraz etyki personalistycznej (J. Maritain, K. Wojtyła, T. Styczeń). W oparciu o nie staramy się zanalizować główne pojęcia etyczne: godność osoby ludzkiej, wartości, dobro, zło, prawda, sprawiedliwość, sumienie, relacje międzyosobowe.

W celu określenia źródeł podmiotowości koncentrujemy się na analizie tożsamości, autentyczności i dziejowości prawdy. Podejmujemy również próbę krytycznej analizy redukcjonistycznych koncepcji człowieka we współczesnych nurtach intelektualnych postmodernizmie i utylitaryzmie.

Pozostając w obrębie zarysowanego planu badawczego, chcemy wypracować projekt „etyki mediacyjnej” umożliwiającej porozumienie pomiędzy poszczególnymi sferami życia publicznego. W oparciu o normę personalistyczną i hierarchię wartości obiektywnych, staramy się przedstawić możliwość opracowania etyki wspólnej wszystkim uczestnikom życia publicznego.

Katedra stara się aktywnie włączać w działalność Wydziału przez intensywną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Katedra etyki prowadzi na Wydziale Filozoficznym Seminarium magistersko-doktoranckie z etyki. Opis seminarium: http://beta.upjp2.edu.pl/index.php/fiszka/17038/

Na to seminarium uczęszczało wielu absolwentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, w tym troje z nich jest obecnie pracownikami Wydziału. W ramach seminarium przygotowywane są prace z etyki, etyki stosowanej, antropologii filozoficznej, metaetyki, etyki społecznej oraz bliskich dziedzin. Na seminarium kładziemy nacisk na rzetelne i terminowe przygotowanie prac dyplomowych; w ostatnich 3 latach obroniono 10 prac.

Tematy obronionych prac magisterskich:

"Wartość społeczeństwa konsumpcyjnego w filozofii Jeana Baudrillarda", Kraków 2012.
"Rozumienie tradycji w filozofii Alasdair’a MacIntyre’a", Kraków 2013.
"Człowiek w obliczu rozpaczy w filozofii Sorena Kierkegaarda", Kraków 2013.
"Kłamstwo a obrona sekretu. Próba rozwiązania problemu w ujęciu etyki Tadeusza Ślipko", Kraków 2013.
"Wolność a prawda. Studium encykliki Veritatis Splendor Jana Pawła II", Kraków 2013.
"Koncepcja człowieka w ujęciu Teilhard’a de Chardin", Kraków 2014.
"Antropologiczne podstawy etyki w ujęciu Javad’a Nurbakhsh’a", Kraków 2014.

Tytuły obronionych prac doktorskich:
"Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia", Kraków, 30 IX 2013.
"Etyka wrażliwości jako dążenie do egalitaryzmu. Studium filozofii Richarda Rorty'ego", Kraków 18.03.2014.
"Sztuka jako najpełniejszy przejaw zakorzenienia ciała w świecie w ujęciu Maurice’a Merleau-Ponty’ego", Kraków, 09.01.2015.

W ramach prac katedry redagowana jest seria Etyka i życie publiczne oraz organizowane są konferencje naukowe z cyklu „Etyka a życie publiczne” (od 2014 r. wraz z katedrą Filozofii Społecznej i Polityki).
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019